AlGEMENE VOORWAARDEN YOGINON.

Deelname aan de yogalessen, workshops, trainingen, behandelingen, het yoga retreat en de zwangerschapsyoga van Yoginon betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Yoga & Rebalance Centrum Yoginon.
1.1. Yoginon is in 2012 opgericht door Manon de Jonge. Yoginon is vanaf 1 augustus 2021 gevestigd in het pand van De Bedrijvige Bij, lagendijk 3, studio 226/228B, 1541 KA Koog aan de Zaan. Het post/factuur adres van Yoginon is; Impostmeester 11, 1566 HZ Assendelft

Artikel 2. Aanmelden
2.1. Door het invullen en bevestigen van het contactformulier en het overmaken van het (les)geld ben je aangemeld en deelnemer bij Yoginon.

2.2. Yoginon rekent geen inschrijfgeld voor lessen, workshops, trainingen, behandelingen, zwangerschapsyoga en het yoga retreat.

3. Abonnementen
3.1 De overeenkomst voor het volgen van yogales wordt voor de duur van 1 maand of 1 jaar afgesloten via een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en per maand betaald door de deelnemer. Er wordt geen inschrijfgeld gerekend.

3.2 De overeenkomst voor een workshop, training, behandeling of zwangerschapsyoga wordt voor specifieke data welke aangegeven staat op de factuur aangegaan.

3.3 Lidmaatschap is alleen mogelijk vanaf 16 jaar en ouder. Onder de 18 jaar is verplicht goedkeuring nodig van een ouder/verzorger. Bevestiging is geregeld d.m.v. een extra handtekening van de ouder/verzorger op de overeenkomst.

3.4 Gedurende een bedenktijd van een week na aangaan van de overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid al eerder gebruik maakt van de faciliteiten. Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (bijvoorbeeld via de website of via email) hebben een herroepingstermijn van veertien dagen na het aangaan van de overeenkomst. Voor de periode binnen de herroepingstermijn waarin het lid al gebruik maakt van de faciliteiten, mag Yoginon een evenredige vergoeding in rekening brengen, wanneer het lid binnen de herroepingstermijn opzegt.

3.5 Het ingeschreven lid is zich ervan bewust dat de door hem/ haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Yoginon en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden.

3.6 Het lesgeld voor de yogales(sen) dient per maand betaald te worden en dient op de eerste dag van elke nieuwe kalendermaand betaald te zijn op rekeningnummer: NL79 RABO 0160 0529 98 t.n.v. Yoginon.

3.7 Na het afsluiten van het abonnement zal iedere opvolgende contributietermijn door het lid in de laatste week van de maand en uiterlijk voor de eerste dag van de volgende maand worden betaald. Bijvoorbeeld; je abonnement start in oktober dan betaal je in de laatste week van september en uiterlijk voor 1 oktober voor de gehele maand oktober.  

3.8 Je hebt de keuze uit drie yogales jaar abonnementen; 1 x p/wk € 40,- per maand, 2 x p/wk € 50,- per maand en 3 x p/wk € 60,- per maand. Of een maand abonnement wat stopt na een maand; 1x p/wk € 50,- per maand. Je kunt ook een losse les volgen voor 15,- contant per les. Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW. Een proefles is gratis.

3.9 Wanneer je voor of na een nieuwe maand met je lessen start betaal je bij de eerstvolgende maandoverschrijving de som van de lessen per week (losse lessen 15,- per les) extra bij je abonnementsgeld van de eerste aankomende maandoverschrijving.

3.9.1 Wanneer je als deelnemer je betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Yoginon zich het recht voor u de toegang tot de les, workshop of training te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Yoginon behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.

4. Overeenkomst yogalessen, workshop, training of behandeling opzeggen

4.1 Een abonnement voor yogalessen sluit je af voor een jaar of een maand en betaal je per maand. Na een jaar lessen te hebben gevolgd op een jaarabonnement mag je daarna elke maand opzeggen. Een maandabonnement is maandelijks opzegbaar.

4.2 Afzeggen voor een workshop of training kan alleen via e-mail of WhatsApp 3 dagen voor de workshop of training. Na 3 dagen ben je 50% en na 24 uur ben je Yoginon het volledige (les)geld verschuldigd. Afzeggen van een behandeling kan alleen via WhatsApp of telefonisch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling. Na 24 uur wordt het volledige bedrag voor de behandeling in rekening gebracht.

4.3 In de zomervakantie periode is Yoginon twee weken gesloten en geldt een aangepast zomerrooster waardoor je in juli en/of augustus eventueel les krijgt van een invaldocent. Tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie en de kerstvakantie zijn we een week gesloten.

4.4 De nieuwe lessen gaan van start bij minimaal 4 deelnemers, bij minder dan 4 deelnemers heeft Yoginon het recht om de les te laten stoppen al dan niet geheel te laten vervallen van het rooster.

4.5 In het geval van een lockdown waardoor er in de studio geen groepslessen gegeven kunnen worden zullen alle lessen doorgaan en als online livestream aangeboden worden. Indien mogelijk (i.v.m. het weer en maatregelen) gaan we ook naar buiten.

5. Afmelden en contract beëindigen

5.1 Wanneer je bij een zwangerschapsyoga les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dien je je uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les af te melden. De zwangerschapsyoga les kun je in de volgende week inhalen. Wanneer men een overeenkomst van 10 lessen in de studio is aangegaan mogen de 10 lessen over maximaal 12 weken verdeeld worden. Bij een overeenkomst voor 5 lessen in de studio mogen de lessen over 6 weken verdeeld worden. Lukt dit niet dan vervallen de lessen. Er vindt geen restitutie van het bedrag plaats.

5.2 Voor een reguliere yogales is het niet nodig om je af te melden mits de afwezigheid langer dan twee weken gaat duren.

5.3 Yoginon hanteert een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand voor de maandabonnementen. Opzeggen geschiedt voor de 1e van de maand. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt de opvolgende contributiemaand als opzegtermijn beschouwd. Een uitzondering hierop zijn de jaarcontracten. Deze gaan na de looptijd over in een maandelijks opzegbaar abonnement.

5.4 De verplichting tot het betalen van de verschuldigde contributie eindigt pas indien het lid persoonlijk heeft aangegeven zijn lidmaatschap te willen opzeggen en de opzegtermijn van 1 maand -en eventuele achterstallige termijnen- is / zijn voldaan.
5.5 Zolang er door het lid niet is opgezegd vindt er geen restitutie van de contributie plaats en blijft de betaalverplichting onverminderd van kracht, ook als er door het lid tijdelijk geen gebruik is gemaakt van de door Yoginon geboden faciliteiten.
5.6 Opzeggen geschiedt schriftelijk per e-mail aan Yoginon.
5.7 Het tijdelijk bevriezen van een abonnement om medische redenen kan alleen plaatsvinden indien er een verklaring/ oproepkaart is afgegeven door een (para)medicus. Als het lid langer dan een maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Yoginon is gerechtigd hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij het lid.
5.8 Het lid mag de overeenkomst tussentijds opzeggen als:
a. Het lid schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het daardoor voor het lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de faciliteiten van Yoginon.
b. Het voor het lid as gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de faciliteiten van Yoginon. De opzegging dient in dat geval te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één maand tegen het einde van de maand, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden. In het geval van een aantoonbare blessure of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden waaruit blijkt dat het lid niet in staat is te sporten.
5.9 Yoginon is tevens gerechtigd de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
a. Het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de huishoudelijke regels schendt, tenzij de schending tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
b. Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Yoginon of jegens een contractant Yoginon.
5.9.1 In de onder punt 3.6 genoemde gevallen, betaalt Yoginon het resterende abonnementsgeld niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van het lid tot vergoeding aan de aan hem verwijtbare schade.
5.9.2 Indien Yoginon haar onderneming beëindigt, dan is de tussentijdse opzegging door Yoginon mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Yoginon betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug, voor zover dat binnen de betreffende situatie mogelijk is.

Artikel 6. Openingstijden
6.1. Yoginon is geopend op de door ons aangegeven tijden op heet rooster en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden. In de voorjaarsvakantie (Schoolvakantie regio Noord-Nederland) is Yoginon een week gesloten. Tijdens de zomervakantie (schoolvakantie regio Noord-Nederland) is Yoginon twee weken gesloten. Deze lessen zullen vervallen. Een overzicht van de officiële feestdagen is te zien op de pagina van het lesrooster op de website van Yoginon.

6.2. Het lesgeld voor de zwangerschapscursus is gebaseerd op het feit dat je voor 10 lessen betaalt of een met Yoginon afgesproken ander aantal lessen. Tijdens de vakantiedagen waarop yoginon gesloten is zullen er geen zwangerschapscursus lessen plaatsvinden. Deze lessen mogen ingehaald worden. De exacte data van de zomerstop en aanpassingen op het rooster tijdens vakanties zal op tijd bekent gemaakt worden in de studio en op de website.

Artikel 7. Huisregels
7.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Yoginon en hiernaar te handelen.
7.1.1. De huisregels zijn: De yogastudio mag je niet met schoenen betreden en het dragen van schone kleding is vereist. Aangezien yoga beoefend wordt op blote voeten of sokken moet vanuit hygiënisch oogpunt, de yogamat na gebruik schoongemaakt worden met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Wij verwachten dat je alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. In het gebouw zijn diverse therapeuten en yogastudio’s gevestigd waardoor het rustig moet zijn in de gangen. Yoginon vraagt aan haar leden om rustig te zijn en zacht te praten op de gang en in de kleedkamer. Schoenen plaats je in de kleedkamer en jassen worden op de kapstok in de kleedkamer gehangen. Wanneer de kleedkamer i.v.m. aangepaste overheidsmaatregelen (zoals bij covid-19) niet gebruikt mag worden plaats je de schoenen en jas op de gang (eigen risico). Tassen en waardevolle spullen neem je mee de studio in.

7.2. Deelname aan de door Yoginon gegeven yogalessen, workshops, trainingen en behandelingen geschiedt op eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
7.3. Yoginon stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van eigendommen van deelnemers in en om het pand van de Bedrijvige Bij en de yogastudio en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogastudio en/of inventaris van Yoginon.
7.4. Bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, behoudt Yoginon zich het recht voor het lidmaatschap met het betrokken lid direct te beëindigen, zónder dat er restitutie van de contributie plaatsvindt. Het lid zal geen toegang meer worden verleend tot het Sportcentrum.
7.5. Kosten betreffende vernielingen in en rond de yogastudio en kleedruimte al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de aanrichter(s)/ dader(s).

Artikel 8. Risico en aansprakelijkheid
8.1. Het gebruik maken van de yogatools het volgen van een les, programma, behandeling of activiteit bij Yoginon is geheel voor eigen risico van het lid/ de bezoeker.
8.2. Yoginon en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid/ de bezoeker. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogastudio en/of inventaris van Yoginon.
8.3. Yoginon en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid/de bezoeker in en om het pand van de Bedrijvige Bij en de yogastudio en kleedkamer.
8.4. De in Artikel 5 genoemde punten zijn ook van toepassing op activiteiten die Yoginon buiten haar eigen locatie organiseert, zoals buitentrainingen en evenementen op andere locaties.
8.5 Yoginon is tegenover het lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Yoginon komt.
8.6 Het lid is tegenover Yoginon aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 9. Verhindering en annulering
9.1. Yoginon organiseert diverse activiteiten, waarvoor men zich – naast het reguliere lidmaatschap – kan inschrijven. Hieraan zijn kosten verbonden welke worden vermeld voorafgaand aan de aanmelding voor een activiteit. Bij verhindering van het lid om één of meerdere activiteiten bij te wonen, vindt geen restitutie van de aan deelname verbonden kosten plaats.

9.2 Indien de docent(e) een keer niet in staat is een les te verzorgen, zal er alles aan gedaan worden om een invaldocent te vinden. Indien dit niet lukt, zal je hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Deze gemiste les kun je op een andere dag inhalen. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 10. Privacy
Yoginon gaat vertrouwelijk om met cliëntgegevens en waarborgt de privacy. Yoginon is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Yoginon werkt conform deze wet.

Artikel 11. Overige bepalingen
11.1. Yoginon behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen.
11.2. Yoginon behoudt zich het recht voor om de vaste openings- en sluitingstijden te wijzigen.
11.3. Yoginon behoudt zich het recht voor om het lesrooster te wijzigen, lessen annuleren of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
11.4. Yoginon behoudt zich het recht voor om de studio te sluiten dan wel de openingstijden en sluitingstijden te wijzigen tijdens gedenkdagen, feestdagen of vakantieperioden.
11.5. In geval van de in artikel 8 genoemde wijzigingen is Yoginon geen restitutie van lidmaatschappen verschuldigd.

Artikel 12. Wijzigingsbeding
12.1 Yoginon kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Yoginon zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen. Bij dergelijke wijzigingen ten nadele van het lid kan het lid gedurende vier weken na de aankondiging het abonnement zonder opzegtermijn beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.
12.2 Yoginon is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien hiervan sprake is wordt het lid minstens twee maanden voorafgaand aan de wijziging of aanvulling hierover geïnformeerd. Als het lid de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door Yoginon in. Het door het lid verschuldigde abonnementsgeld wordt her-berekend naar de feitelijke abonnementsperiode en/of verrekend.

Artikel 13. Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yoginon aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Nieuwsbrief
14.1. Wanneer je een e-mailadres ingevuld hebt op het inschrijfformulier en aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zal je maximaal tweemaal per maand een nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief kun je het laatste nieuws, mededelingen en informatie over het aanbod van Yoginon lezen. Het is altijd mogelijk om je weer uit te schrijven. Yoginon zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Yoginon deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming. Check hier hoe Mailchimp met de privacy van uw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/privacy/

15. Annuleringsvoorwaarden Workshop:
Je dient het annuleren van een workshop of training altijd per mail of WhatsApp door te geven. De annulering is pas rond, wanneer je ook daadwerkelijk een bevestiging van Yoginon hebt ontvangen. Let hierop!
Een geboekte workshop kun je tot 3 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleer je binnen 3 dagen voor aanvang van de workshop, dan ben je het volledige bedrag aan Yoginon verschuldigd.

16. Annuleringsvoorwaarden yoga retreat:

 • Kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor de aanvangsdatum van het retreat.
 • Bij annulering na 4 weken voor de aanvangsdatum van het retreat wordt 20% in rekening gebracht
 • Bij annulering na 3 weken voor de aanvangsdatum van het retreat wordt 40% in rekening gebracht
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de yoga retreat wordt 100% in rekening gebracht
 • Om onplezierige financiële verrassingen te voorkomen zou je een annuleringsverzekering kunnen afsluiten.

Corona Protocol 

 

Dit protocol is geldig voor alle lessen die worden gegeven bij Yoginon, ongeacht de docent en geldt ook bij de behandelingen, workshops en cursussen en wanneer de studio verhuurd wordt.

In de studio gelden dezelfde maatregelen tegen corona als in heel Nederland. Bij Yoginon houden we ons aan de voorschriften van de overheid. Rekening houdend met de privacywet wordt er aan leden of cliënten niet gevraagd of men zich heeft laten vaccineren en we maken hierbij ook geen onderscheid.  Ook houden we in de studio nog steeds voldoende afstand en is er ook voldoende afstand tussen de matten. Tijdens de les wordt er gezorgd voor extra frisse lucht en wordt tevens voor en na elke les extra goed gelucht. De matten worden na gebruik schoongemaakt en je mag een handdoek/badlaken of eigen yogamat meenemen als je dat wilt. Je mag bij ons op dit moment kiezen of je schoenen op de gang plaatst en je jas op de kapstok in de gang of in de kleedkamer (beiden eigen risico). Waardevolle spullen neem je mee de studio in.

Daarnaast gelden de persoonlijke voorschriften zoals; niet naar de les komen als je last hebt van klachten zoals: hoesten, niezen, verkoudheid, benauwdheid, smaakverlies en/of koorts. Tevens niet naar de les komen als je huisgenoten in de afgelopen 5 dagen corona hebben gehad en nog klachten ervaart of je in quarantaine bent. En uiteraard als je corona hebt blijf je thuis. Er hoeft geen mondkapje te worden gedragen in het gebouw en in de studio. Maar als men dit zelf wil mag dat wel.

Door je aanwezigheid in de studio geef je aan deze informatie te hebben gelezen en de richtlijnen op te volgen.

 

Op de website van de Rijksoverheid staat onder het kopje sport en spel expliciet beschreven dat yoga door mag gaan met maximaal 30 mensen binnen op 1,5 m afstand:

 • Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga of spinning) geldt het maximale aantal van 30 personen per ruimte binnen.

Bij yoginon zijn we in de studio in een yogales, workshop of cursus op dit moment met maximaal 10 personen in een goed schoongehouden, geventileerde, ruimte en op voldoende afstand van elkaar.

Hygiëne en gezondheid

 • Hanteer de standaard RIVM-richtlijnen. 
 • Bij klachten meld je je af. Dit geld zowel voor de leerlingen als de docenten.
 • Voor binnenkomst van de yogazaal mag je, indien gewenst, je handen wassen in de keuken op de gang of gebruik maken van de desinfecterende gel die in de studio aanwezig is.
 • De materialen van de studio worden allemaal gebruikt. De yogamatten liggen op vaste plaatsen op voldoende afstand van elkaar.
 • Neem indien gewenst je eigen yogamat, deken en/of kussens mee.
 • Je mag ook een (bad/yoga)handdoek meenemen en op de yogamat plaatsen zodat de gehele yogamat bedekt wordt. Dit is niet verplicht zolang je de studiomat na de les met de daarvoor in de studio aanwezige schoonmaakdoekjes of spray desinfecteert.
 • De schoonmaakdoekjes deponeer je na gebruik in de studio aanwezige prullenbak.
 • Gebruik tijdens een les alleen je eigen materialen (een vaste yogamat, dekens en kussens).
 • De ruimte wordt voor, na, tijdens en tussen de lessen geventileerd door open ramen en de vloer wordt regelmatig gedweild.
 • Je kan je omkleden in onze kleedkamer. Tijdens het eventueel weer aanscherpen van de maatregels kan je je thuis alvast omkleden en je jas en schoenen op de gang plaatsen (eigen risico).
 • Houd rekening met de ventilatie bij je kledingkeuze door bv. een warme trui en sokken mee te nemen.
 • We houden voldoende afstand en er wordt op dit moment nog niet fysiek gecorrigeerd door de docent.
 • Hoest en nies in binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (in de studio aanwezig).
 • We creëren een prettige en veilige omgeving voor je. Geniet vooral van de les en/of behandeling!